T-minus 180 minutes to carnitas

T-minus 180 minutes to carnitas